2.61.44 .\no arrow 15.jpg 33 2 FALSE TRUE 1 TRUE .\arrow 15.jpg 33 2 FALSE TRUE 1 TRUE TRUE 64 1 9 no arrow 15.jpg arrow 15.jpg 4 80 70 10 255 4 0 50 10 10 FALSE 1 0 34 0 1 1 FALSE 3 TRUE FALSE FALSE 6 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 6 7 FALSE FALSE 0 TRUE 0 1 1 Current arrow 15.jpg 8 13 20 1 967.286 890.093 444.259 354.46 -11.2337 368.603 88.7662 368.603 1 1 6 5 FALSE