1.8.6.14 FALSE FALSE z_var y_var FALSE FALSE x_var TRUE X=[x_var] Y=[y_var] Z=[z_var] 6 7 TRUE -1